Aviso legal

En compliment del que estableix la llei orgànica 15/99 de 13 de desembre i demés legislació d'aplicació, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades personals i/o professionals recollides per mitjà d'aquest web www.cenet.cat, seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades als fitxers de Cenet06 per dur a terme una gestió correcte i fer-ne l'ús adequat per les finalitats previstes al seu cas. S'autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics excepte amb finalitats comercials, i sempre que es citi la font.

Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de Cenet06. El seu ús s'autoritza, mitjançant sol·licitud motivada, presentant instancia amb les dades identificatives de l'interessat adreçada a Cenet06, pels mitjans previstos en dret.

Cenet06 no es responsabilitza de l'exactitud i veracitat de la informació,que faci referència a altres enllaços o webs, o al contingut material de informacions facilitades per persones físiques o jurídiques que es visualitzen en aquest espai.

Tampoc es responsabilitza Cenet06 del mal funcionament d'aquest espai web per raons tècniques o a causa de tercers, així mateix, tampoc de possibles virus informàtics a conseqüència dels enllaços o webs que s'informa des d'aquest espai.

Cenet06 es reserva el dret d'alterar la forma d'accés sense avís previ.