Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la CEnet06, SA i dels ens de vinculats amb ella, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a CEnet06, SA.

Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat inteŀlectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat inteŀlectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de CEnet06, SA. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

 • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades iŀlícites o iŀlegals, que infringeixin els drets de CEnet06, SA. o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. CEnet06, SA. no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.

 • CEnet06, SA. donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

 • L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a CEnet06, SA. a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

 • L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a CEnet06, SA. resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, canceŀlació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent soŀlicitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I., davant de CEnet06, SA.

 • CEnet06, SA. adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

 • CEnet06, SA.no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions iŀlegítimes fora del control de CEnet06, SA.

 • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

 • CEnet06, SA. no serà responsable de la informació que es pugui obtindre a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Empresa.

 • CEnet06, SA. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

 • CEnet06, SA. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

 • L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

 • Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Figueres els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.