Grans productors - Castelló d'Empúries

La recollida selectiva de residus als grans productors de Castelló d'Empúries és un servei que es realitza a gran part dels comerços del municipi. 

 

Aquest servei es diferencia en dues rutes, una al matí i l'altra a la tarda.

La del matí recull les fraccions d'envasos i cartró, alternant cada dia una fracció. La ruta de la tarda es realitza amb una furgoneta amb caixa bicompartimentada amb la qual recull la fracció orgànica i la fracció de vidre o de rebuig, segons el dia. 

 

Els horaris i la recollida varien durant els mesos d'hivern i els mesos d'estiu (temporada baixa i temporada alta respectivament). Els horaris actualitzats els podeu descarregar en el document adjunt en aquesta pàgina.

Durant la temporada baixa (del 16/09 al 14/06), la recollida de residus del matí és diària, de dilluns a diumenge; i la recollida de la tarda és de dilluns a dissabte.

Durant la temporada alta (del 15/06 al 15/09), tant la recollida de residus del matí com de la tarda és diària, de dilluns a diumenge.

 

Per més informació es pot trucar al 972 15 89 02 o enviar un correu a castellonet@cenet.cat.

 

La Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus; esdevé un nou marc legislatiu i de distribució de responsabilitats.

Art. 23. Afegeix un article 47 bis a la Llei 6/1993.

Art. 47. bis. Gestió dels residus comercials. 

    1. La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus. 

    2. La persona titluar de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor o gestora autoritzat perquè se'n faci la valoració, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que l'ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria. 

    3. En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:

        a. Mantenir els residus en condicions adequades de separació per materials.

        b. Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.

        c. Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.

        d. Tenir a disposició de l'Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.

PDF doc

Horaris de les recollides dels diferents residus

pagina4-63513f0973011.jpg