Grans productors - Empuriabrava

La recollida selectiva de residus als grans productors d'Empuriabrava és un servei que es realitza a gran part dels comerços del municipi.

 

Aquest servei es diferencia en dues rutes: una que realitza únicament la recollida de cartró i una altra que realitza la recollida de la resta de fraccions (envasos, vidre, matèria orgànica i rebuig).

Els horaris i la recollida varien durant els mesos d'hivern i els mesos d'estiu (temporada baixa i temporada alta respectivament). Els horaris actualitzats els podeu descarregar en el document adjunt.

 

Durant la temporada baixa (del 16/09 al 14/06), es realitza la recollida dels residus els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes els matins, alternant la fracció de matèria orgànica amb una de les altres, els envasos i el vidre. Durant la temporada baixa no es recull la fracció de rebuig. 

La recollida del cartró es realitza dos cops per setmana, els dimarts i els divendres.

 

Durant la temporada alta (del 16/06 al 15/09), es realitza la recollida dels residus diàriament, de dilluns a diumenge, alternant la fracció de matèria orgànica amb una de les altres, els envasos, el vidre o el rebuig.

La recollida del cartró es realitza de dilluns a dissabte.

 

A part, hi ha la ruta que realitza la recollida dels disseminats del munIcipi. Aquesta ruta també fa la recollida d'alguns dels grans productors que generen molt de residu. Durant la temporada baixa, la recollida són els dilluns i els dijous. Durant la temporada alta, són els dilluns, dijous o dissabtes.

 

Per més informació es pot trucar al 972 15 89 02 o enviar un correu a castellonet@cenet.cat

 

La Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus: esdevé un nou marc legislatiu i de distribució de responsabilitats.

Art. 23. Afegeix un article 47 bis a la Llei 6/1993.

Art. 47 bis. Gestió dels residus comercials.

    1. La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.

    2. La persona titluar de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor o gestora autoritzat perquè se'n faci la valoració, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que l'ens local competent estableixi per aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria. 

    3. En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:

        a. Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els posseeixi.

        b. Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.

        c. Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera. 

        d. Tenir a disposició de l'Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats. 

PDF doc

Horaris de les recollides dels diferents residus

pagina3-55152c93d6341.jpg