Política de privacitat

Cessió de dades

Cedeixo les següents dades personals i/o professionals a CEnet06, per tal de poder-les penjar al web de CEnet06, i fer-ne l'ús previst.

Els usuaris i qualsevol persona física o jurídica que cedeix dades personals i/o professionals a CEnet06 pot exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, canceŀlació, oposició i revocació, en base a l'establert a la llei orgànica 15/99 de 13 de desembre i demés legislació aplicable, sobre protecció de dades de caràcter personal.

L'interessat resta informat dels seus drets i consenteix expressament la incorporació de les seves dades, als fitxers de CEnet06, per a les finalitats descrites.